Algemene verkoopsvoorwaarden

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Prijsbepaling

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper,behoudt deze zich recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Klachten

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik van de goederen.

Protest

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen.

Voorschot

Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten dient 30% voorschot te worden betaald bij bevestiging van de bestelling. De rest van de factuur kan betaald worden binnen de opgestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum.

Forfaitaire schadevergoeding

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.

Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten behope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 200 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

Annulatie door overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht.

Eigendom goederen

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

Betwisting

In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd.

Wanbetaling

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.